Strona główna » Gwarancja

Gwarancja

Ze względu na środowisko naturalne i zadowolenie klientów dostarczamy wyjątkowo trwałe produkty, które nie wymagają wymiany na nowe przez wiele wiele lat. Zabezpieczenie antykorozyjne w przypadku naszych produktów traktujemy z najwyższą starannością.

W przypadku cynkowania ogniowego (zanurzenie produktów w ciekłej kąpieli cynkowej o temperaturze: 450 oC, grubość: 70 μm ) produktów intensywnie używanych (stojaki rowerowe) lub montowanych w słonym środowisku (brzegi morza, drogi o silnym soleniu w zimie) udzielamy 10 letniej gwarancji na antykorozyjność, w przypadku normalnego użytkowania produktu. Malowanie wszystkich produktów dokonywane jest farbami odpornymi na promieniowanie UV. Udzielamy 5 letniej gwarancji na wszystkie powierzchnie malowane farbami z naszej palety RAL.

Dodatkowo:

  • Wszystkie nasze produkty objęte są 5 letnią gwarancją na wady fabryczne.
  • W przypadku podstawowego cynkowania proszkowego produktów (o grubości 70 μm), użytkowanych w standardowych warunkach udzielamy, 2 letniej gwarancji na antykorozyjność - przypadku normalnego użytkowania produktu.
 

Czas gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży towaru. Gwarancja dotyczy wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.

Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania mu towaru.

Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupującego obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.

Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru towaru jednak nie później niż 3 dni robocze po odbiorze towaru. Reklamacje wymagają formy pisemnej (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.


Przejdź do strony głównej